QUẢN LÝ <br>KHU CỤM CÔNG NGHIỆP

– Quản lý hạ tầng kỹ thuật. – Quản lý hoạt động của khu cụm Công Nghiệp. – Quản lý quy hoạch của khu cụm công nghiệp. – Giới thiệu hiện trạng quy hoạch với chủ đầu tư.

QUẢN LÝ HẠ TẦNG<br> VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

– Hiển thị bản đồ nền 2D, 3D, vùng phủ sóng, vùng trũng. – Quản lý (thêm mới, sửa, xóa, cập nhật) hạ tầng các trạm viễn thông thụ động trên nền bản đồ – Phân quyền người sử dụng – Thống kê, báo cáo các trạm viễn thông thụ động theo nhu cầu

HỆ THỐNG CHUỖI

– Cung cấp các loại APIs: Direction, Autosuggest, Geocoding, Place search … – Cung cấp SDK Map4D, SDK Map Service – Dịch vụ lập trình nhúng ứng dụng Map4D lên Web hoặc App trên Mobile – Tích hợp camera AI nhận diện khuôn mặt

NÔNG NGHIỆP

– Hiển thị các thông tin về đối tượng quản lý cơ bản. – Hiển thị thửa đất vùng trồng trọt trên bản đồ số và bản đồ vệ tinh. – Thống kê diện tích trồng của từng hợp tác xã, thửa đất, vùng, loại cây trồng. – Báo cáo liên quan về diện tích, […]

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

– Cung cấp công cụ hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch. – Cung cấp phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. – Cung cấp các thông tin quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật trên nền GIS.

Map4D APIs/SDKs

– Cung cấp nền tảng bản đồ số 2D. – Cung cấp nền tảng bản đồ số 3D. – Cung cấp nền tảng bản đồ số 4D (theo chiều thời gian) để ứng dụng vào quy hoạch đô thị. – Cung cấp các bộ APIs/SDK bản đồ Map4D – Khả năng tích hợp các lớp […]