QUẢN LÝ
KHU CỤM CÔNG NGHIỆP

– Quản lý hạ tầng kỹ thuật.

– Quản lý hoạt động của khu cụm Công Nghiệp.

– Quản lý quy hoạch của khu cụm công nghiệp.

– Giới thiệu hiện trạng quy hoạch với chủ đầu tư.

viTiếng Việt