MAP SDKs

Thư viện cung cấp các phương thức để hiển thị nền bản đồ, các đối tượng 2D, 3D, hiệu ứng, lớp dữ liệu… một cách trực quan. Mô tả cách sử dụng, tương tác, sự kiện… trên bản đồ Map4D.

Map Javascript
SDK

Cung cấp các ví dụ về các tính năng API dịch vụ bản đồ phổ biến và tổng quan nhanh về các tính năng cốt lõi của API dịch vụ bản đồ bằng cách xem xét ví dụ.

map IOS
SDK

Cung cấp các ví dụ về các phiên bản phát triển điển hình cho SDK iOS, mỗi phiên bản bao gồm iOS.

map ANDROID
SDK

Cung cấp các ví dụ về các phiên bản phát triển điển hình cho SDK Android, mỗi trong số đó bao gồm các triển khai của Android.

map FLUTTER
SDK

Cung cấp các tài liệu và ví dụ để phát triển ứng dụng trên nền tảng map4d map cho Flutter (Android và iOS).

map REACT NATIVE
SDK

Cung cấp các tài liệu và ví dụ để phát triển ứng dụng trên nền tảng map4d map cho React Native (Android và iOS).

SERVICES SDKs

Thư viện cung cấp các phương thức để an toàn, bảo mật để tương tác trực tiếp với Map4D Web API Services. Sử dụng cho các ứng dụng iOS, Android, Flutter, React, …

Web API
Services

Cung cấp các APIs để tương tác với dịch vụ của Map4D. Sử dụng cho các server của ứng dụng.

Service iOS
SDK

Thư viện cung cấp các phương thức để an toàn, bảo mật để tương tác trực tiếp với Map4D Web API Services. Sử dụng cho các ứng dụng iOS.

Service Android
SDK

Thư viện cung cấp các phương thức để an toàn, bảo mật để tương tác trực tiếp với Map4D Web API Services. Sử dụng cho các ứng dụng Android.

Service Flutter
SDK

Thư viện cung cấp các phương thức để an toàn, bảo mật để tương tác trực tiếp với Map4D Web API Services. Sử dụng cho các ứng dụng mobile sử dụng Flutter.

Service React
Native SDK

Thư viện cung cấp các phương thức để an toàn, bảo mật để tương tác trực tiếp với Map4D Web API Services. Sử dụng cho các ứng dụng mobile sử dụng React Native.

NAVIGATION SDKs

Thư viện cung cấp dẫn đường bằng giọng nói, hỗ trợ nền bảng đồ 2D, 3D, vệ tinh cho ứng dụng iOS, Android, Flutter, React, …

Navigation iOS
SDK

Thư viện cung cấp dẫn đường bằng giọng nói, hỗ trợ nền bảng đồ 2D, 3D, vệ tinh cho ứng dụng iOS

Navigation Android
SDK

Thư viện cung cấp dẫn đường bằng giọng nói, hỗ trợ nền bảng đồ 2D, 3D, vệ tinh cho ứng dụng Android

Navigation Flutter
SDK

Thư viện cung cấp dẫn đường bằng giọng nói, hỗ trợ nền bảng đồ 2D, 3D, vệ tinh cho ứng dụng Flutter

Navigation React
Native SDK

Thư viện cung cấp dẫn đường bằng giọng nói, hỗ trợ nền bảng đồ 2D, 3D, vệ tinh cho ứng dụng React Native

UTILs

Cung cấp các tiện ích mở rộng cho Map4D.

Flutter Map
Utils

Cung cấp các tiện ích mở rộng cho Map4D Map Flutter SDK

vi