Nearby Search – Tìm kiếm địa điểm ưu tiên gần đây

Nearby Search - Tìm kiếm các địa điểm gần đây

API Nearby Search (Tìm kiếm địa điểm ưu tiên gần đây). Là một API cung cấp bởi nền tảng bản đồ số Map4D Platform. Tìm kiếm địa điểm xung quanh một vị trí cho trước. Và kết quả sẽ trả về danh sách các địa điểm.  Tính năng API Nearby Search  Tìm kiếm địa điểm […]