Web 2D Maps – Mobile Native 2D

Web 2D Maps - Mobile Native 2D (Bản đồ số Map4D ứng dụng trên trên web và di động)

Web 2D Maps và Mobile Native 2D đều là các công nghệ ứng dụng liên quan đến bản đồ sử dụng trên web và di động.   Web 2D Maps   Web 2D Maps là công nghệ đến từ Map4D. Dùng để hiển thị và tương tác với bản đồ số Map4D trên các trình duyệt web. […]

vi