8 lợi ích của API Key bạn cần phải biết để ứng dụng

API Key

API Key là Application Programming Interface key. Là mã định danh duy nhất được dùng để xác thực và ủy quyền cho người dùng, nhà phát triển hay chương trình tới API.  API là gì? Lợi ích mà API bản đồ mang lại trong đời sống  Ứng dụng cụ thể của API Key  Kết nối […]