Giải pháp du lịch thông minh triển khai chuyển đổi số cho ATK, huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin người dùng trên nền tảng bản đồ số 3D


ỨNG DỤNG TRONG BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG 54 DÂN TỘC TẠI LÀNG VĂN HÓA

Xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin người dùng trên nền tảng bản đồ số 3D