Giải pháp chính phủ Map4D – Phát triển bền vững cho tương lai

Map4D - Giải pháp chính phủ

Giải pháp chính phủ với nền tảng bản đồ số Map4D cung cấp các giải pháp cho công tác quản lý và chuyển đổi số. Như là: quy hoạch đô thị, nông lâm ngư nghiệp, quản lý dân cư, khu cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng lưới điện và viễn thông thụ động, tài […]

vi