API GIS ứng dụng vào các công nghệ hiện đại như thế nào?

API GIS

API GIS là Application Programming Interface – Geographic Information System. Là một giao diện lập trình ứng dụng cho phép các nhà phát triển sử dụng các dịch vụ và chức năng của hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong các ứng dụng và công nghệ khác.    Ứng dụng di động API GIS […]

vi