QUẢN LÝ HẠ TẦNG
VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

– Hiển thị bản đồ nền 2D, 3D, vùng phủ sóng, vùng trũng.

– Quản lý (thêm mới, sửa, xóa, cập nhật) hạ tầng các trạm viễn thông thụ động trên nền bản đồ

– Phân quyền người sử dụng

– Thống kê, báo cáo các trạm viễn thông thụ động theo nhu cầu

viTiếng Việt