Lợi ích số hóa bản đồ dân cư Việt Nam

Bản đồ dân cư - Dữ liệu số là yếu tố quan trọng phát triển KT - XH trong tương lai

Bản đồ dân cư cho ta biết tình hình dân số tại một khu vực cụ thể. Là một công cụ được ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Bản đồ dân cư đã được triển khai số hóa trên Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian về dân số và […]