Map4D APIs/SDKs

– Cung cấp nền tảng bản đồ số 2D.

– Cung cấp nền tảng bản đồ số 3D.

– Cung cấp nền tảng bản đồ số 4D (theo chiều thời gian) để ứng dụng vào quy hoạch đô thị.

– Cung cấp các bộ APIs/SDK bản đồ Map4D

– Khả năng tích hợp các lớp dữ liệu trên nền tảng bản đồ.

viTiếng Việt