BỘ APIs BẢN ĐỒ SỐ MAP4D

  • Chỉ đường (Route Direction)
  • Tìm khoảng thời gian cách ngắn nhất giữa hai điểm (Route Estimated time of Arrival)
  • Tìm địa chỉ bằng tọa độ (Place Geocoding)
  • Gợi ý tìm kiếm thông minh (Place Auto suggest/auto complete)
  • ​Tìm kiếm địa chỉ (Place Search)
  • Thông tin địa chỉ (Place Detail)
  • Bản đồ số 2D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 2D Maps (IOS & Android))
  • Bản đồ số 2D trên web (Web 2D Maps)
  • Bản đồ số 3D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 3D Maps (IOS &Android))
  • Bản đồ số 3D trên web (​​Web 3D Maps)

TIN TỨC LIÊN QUAN