BỘ APIs BẢN ĐỒ SỐ MAP4D

 • Chỉ đường (Route Direction)
 • Dự đoán thời gian di chuyển giữa 2 điểm (Route Estimated time of Arrival)
 • Tìm địa chỉ bằng tọa độ/ chuyển đổi tọa độ sang địa điểm (Place Geocoding)
 • Gợi ý tìm kiếm thông minh (Place Auto suggest/auto complete)
 • ​Tìm kiếm địa chỉ (Place Search)
 • Cung cấp khoảng cách và thời gian di chuyển cho một ma trận gồm nhiều điểm  (Distance Matrix)
 • Thông tin địa chỉ (Place Detail)
 • Bản đồ số 2D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 2D Maps (IOS & Android))
 • Bản đồ số 2D trên web (Web 2D Maps)
 • Bản đồ số 3D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 3D Maps (IOS &Android))
 • Bản đồ số 3D trên web (​​Web 3D Maps)

TIN TỨC LIÊN QUAN