Phần mềm Quản lý Hạ tầng Viễn thông thụ động trên nền tảng Map4D

Quản lý toàn bộ các trụ ăng ten và các trạm BTS