Map4D Platform

- Cung cấp nền tảng bản đồ số 2D.

- Cung cấp nền tảng bản đồ số 3D.

- Cung cấp nền tảng bản đồ số 4D (theo chiều thời gian) để ứng dụng vào quy hoạch đô thị.

- Khả năng tích hợp các lớp dữ liệu trên nền tảng bản đồ.

Quy hoạch đô thị

- Cung cấp công cụ hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch

- Cung cấp phần mềm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Đưa ra hệ thống cung cấp các thông tin về quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật trên nền GIS

Nông nghiệp

- Hiển thị các thông tin về đối tượng quản lý cơ bản.

- Hiển thị thửa đất vùng trồng trọt trên bản đồ số và bản đồ vệ tinh.

- Thống kê diện tích trồng của từng hợp tác xã, thửa đất, vùng, loại cây trồng

- Báo cáo liên quan về diện tích, chủng loại, năng suất, sản lượng, giá trị đầu tư,…

Văn hóa du lịch

- Cung cấp hệ thống tra cứu thông tin du lịch, hướng dẫn du lịch cho du khách.

- Phân hệ quảng bá du lịch với nền tảng bản đồ 3D cho phép tích hợp các công nghệ mới như: VR 360, Camera live, camera AI, senser...

- Phân hệ quản lý vận hành đối và cung cấp đầy đủ các chức năng cập nhật dữ liệu thông tin du lịch, phân quyền...

Quản lý khu cụm công nghiệp

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật.

- Quản lý hoạt động của khu cụm Công Nghiệp.

- Quản lý quy hoạch của khu cụm công nghiệp.

- Giới thiệu hiện trạng quy hoạch với chủ đầu tư.

Quản lý hạ tầng viễn thông thụ động

- Hiển thị bản đồ nền 2D, 3D, vùng phủ sóng, vùng trũng.

- Thêm mới, sửa, xóa, cập nhật các trạm viễn thông thụ động trên nền bản đồ

- Phân quyền người sử dụng

- Thống kê, báo cáo các trạm viễn thông thụ động theo nhu cầu

Tài nguyên môi trường

- Quản lý dữ liệu không gian đất đai

- Cung cấp công cụ để khai thác, chia sẻ thông tin đất đai theo yêu cầu

- Cung cấp chức năng để cán bộ quản lý đất đai thực hiện các thủ tục hành chính

- Cung cấp công cụ để xây dựng dữ liệu đất đai - Phân hệ quản trị hệ thống